Chia sẻ lên:
Rutile Tổng hợp  (Synthetic Rutile)

Rutile Tổng hợp (Synthetic Rutile)

Mô tả chi tiết

 

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiO2 (%)

ZrO2 (%)

SiO2 (%)

C,P,S (%)

83,00 - 92,00

1,50 max

1,50 max

0,02 max

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Rutile Tổng hợp  (Synthetic Rutile)
Rutile Tổng hợp (Synthetic Rutile)