Chia sẻ lên:
Rutile nung khử nước tinh thể  (Rutile dehydrating of crystals)

Rutile nung khử nước tinh thể (Rutile dehydrating of crystals)

Mô tả chi tiết

 

Chỉ tiêu chất lượng

Giá trị

TiO2 (%)

ZrO2 (%)

SiO2 (%)

C,P,S (%)

H2O -10000C (%)

90,00 - 95,00

1,50 max

1,50 max

0,02 max

0,05

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Rutile nung khử nước tinh thể  (Rutile dehydrating of crystals)
Rutile nung khử nước tinh thể (Rutile d...